Podmínky soutěže Dermacol

27. ledna 2022

|

5 minuty

|
4461

PRAVIDLA SOUTĚŽE

 1. Organizátor Soutěže

Organizátorem Soutěže je společnost Dermacol, a.s., IČO: 247 66 208, se sídlem Praha 6, Výtvarná 1023/4, PSČ 16100, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 16659

Kontaktní údaje Organizátora ve věci Soutěže jsou: veronika.pribylova@dermacol.cz

 • Místo a doba trvání Soutěže

Soutěž probíhá prostřednictvím webových stránek Organizátora – Klub Krásy Dermacol (https://www.klubkrasy.cz/) v období od 17.10. 2023 od okamžiku vyhlášení Soutěže zveřejněním soutěžního postu označeného jako „Soutěž o vstupenky: Sirény na cestách!“ (dále jen „Soutěžní post“), do 3.12. 2023 do 23:59 hodin.

 • Soutěžící

Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba starší 18  let s doručovací adresou v České republice, která má registrován osobní profil na Webových stránkách (tj. je registrovaným členem Klubu Krásy Dermacol) , po celou Dobu trvání soutěže dodržuje podmínky registrace (členství) v Klubu Krásy Dermacol, a která splní další podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech.

Zapojením do Soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

Soutěže se nesmí zúčastnit osoby, které jsou v pracovním poměru či jsou osoby blízké k Organizátorovi či k dalším společnostem, které se na Soutěži podílí, a dále i osoby v jakémkoliv příbuzenském či obdobném vztahu s těmito osobami, zejména osoby vyjmenované v § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 • Podmínky účasti v Soutěži

Do Soutěže se soutěžící zapojí komentářem pod Soutěžním postem (dále jen „Soutěžní komentář“). Počet Soutěžních komentářů od jednoho soutěžícího je limitován. Každý soutěžící může nahrát pouze jeden Soutěžní komentář.  Každý soutěžící může v Soutěži vyhrát maximálně jednu výhru. Soutěžní příspěvek nesmí být dodatečně upravován. Soutěžící musí zároveň splnit instrukce obsažené přímo v Soutěžním postu zveřejněném na Webových stránkách.

Pro účast v Soutěži je zapotřebí splnit následující podmínky:

 • být řádně registrovaným členem Klubu Krásy Dermacol
 • napsat Soutěžní komentář pod Soutěžní post zveřejněný na Webových stránkách, tj. konkrétně (i) odpovědět na otázku: Co pro vás znamená přátelství? .

Podmínkou účasti v Soutěži není zakoupení zboží, služeb či úhrada jakéhokoliv jiného vkladu do Soutěže.

 • Výherci Soutěže, výhra

Výhercem se může stát pouze ten soutěžící, který splnil všechny podmínky dle těchto pravidel.

Výherce Soutěže bude dne 4.12. 2023 vybrán odbornou porotou Dermacol expertů.

V rámci Soutěže bude vybrán jeden výherce.

Výherce získá – Sadu kosmetických štětců

Organizátor zveřejní (vyhlásí) jméno výherce dne 4.12. 2023, a to v komentáři pod Soutěžním postem na Webových stránkách. Výherci bude tato informace rovněž oznámena e-mailem (na e-mailovou adresu registrovanou v rámci členství v Klubu Krásy), společně s dalšími instrukcemi.

Výherce musí svůj nárok na výhru uplatnit nejpozději do 48 hodin od okamžiku, kdy byl vyhlášen výhercem dle předchozího odstavce, a to na e-mailovou adresu: veronika.pribylova@dermacol.cz v rámci níž sdělí Organizátorovi údaje potřebné k předání výhry.

Neuplatní-li výherce nárok na výhru ve lhůtě a způsobem dle předchozího odstavce, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch Organizátora. Odmítne-li výherce výhru, propadá výhra rovněž ve prospěch Organizátora. Organizátor je v takových případech oprávněn dle vlastního uvážení rozhodnout, jak naloží s propadlou výhrou (např. zda vylosuje náhradního výherce).

Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže takové soutěžící, kteří nesplňují podmínky uvedené v těchto pravidlech, a dále soutěžící, jejichž Soutěžní komentáře nebudou v souladu s dobrými mravy (zejm. budou vulgární, urážlivé, rasistické), budou poškozovat dobré jméno Organizátora, budou porušovat zákonná práva třetích osob (zejména práva duševního vlastnictví – autorská práva), anebo kteří budou jinak porušovat pravidla Soutěže, a/nebo Webových stránek.

 • Předání výhry

Poté, co výherce v souladu s čl. 5 těchto pravidel uplatní svůj nárok na výhru, oznámí Organizátor výherci detaily o výhře a způsobu předání. Výherce souhlasí s tím, že pokud se s Organizátorem nedohodne jinak, musí si výhru osobně převzít na adrese sídla Organizátora: Praha 6, Výtvarná 1023/4, PSČ 16100, Česká republika.

 • Práva a povinnosti soutěžících

Za platný Soutěžní komentář a tedy i registraci do Soutěže se považuje pouze takový Soutěžní komentář, který splňuje podmínky uvedené v těchto pravidlech. Soutěžní komentáře, které budou dodatečně upravovány, nebudou v souladu s těmito pravidly nebo budou vyplněny jinde, jinak či mimo Dobu trvání Soutěže, nebudou považovány za platné. Odesláním a zveřejněním Soutěžního komentáře (tj. registrací do Soutěže) soutěžící potvrzuje a odpovídá za to, že je autorem Soutěžního komentáře, k němuž vykonává v plném rozsahu všechna práva, že neporušuje vlastnická, autorská ani jiná práva třetích osob, a že souhlasí s následným využitím svého Soutěžního komentáře pro marketingové účely Organizátora zveřejněním na webových stránkách Organizátora https://www.klubkrasy.cz/ či https://www.dermacol.cz/ a rovněž na sociálních sítích Organizátora (zejm. instagramový účet @dermacol_cz_sk a facebookový účet @dermacol.cz.sk), a to bez nároku na jakoukoliv úplatu. Soutěžící dále odpovídá rovněž za to, že jeho Soutěžní komentář neobsahuje žádný nelegální, vulgární či jiný nevhodný obsah. Soutěžní příspěvky, jejichž obsah je v rozporu s předchozí větou, budou ze Soutěže automaticky vyřazeny a smazány. Soutěžící nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži a s případným převzetím výhry.

Zasláním Soutěžního komentáře do Soutěže (tj. zveřejněním pod Soutěžním postem) uděluje soutěžící Organizátorovi bezplatnou nevýhradní licenci k Soutěžnímu komentáři, a to ke všem známým způsobům užití, teritoriálně, místně, množstevně neomezenou, a časově omezenou pouze po dobu trvání majetkových práv soutěžícího, včetně práva Organizátora Soutěžní komentář jakkoliv modifikovat, upravovat, měnit, zpracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat ho do děl souborných apod. Organizátor je oprávněn tuto licenci dále podlicencovat či postoupit třetí osobě. Organizátor není povinen licenci využít.

Organizátor si vyhrazuje právo zveřejnit jméno a příjmení výherce Soutěže s uvedením výhry v rámci vyhlášení výherce Soutěže způsobem dle čl. 5 těchto pravidel. Soutěžící vstupem do Soutěže potvrzuje, že v případě výhry v Soutěži se zveřejněním svého jména, příjmení a výhry souhlasí.

Licenci a souhlas uvedený v tomto článku soutěžící poskytuje i k veškerým dalším autorským dílům, které ve spolupráci s Organizátorem či jimi určenou třetí osobou na základě účasti v této Soutěži vzniknou, a to bez nároku na jakoukoliv úplatu.

 • Práva a povinnosti Organizátora

Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhra uvedená v čl. 5 těchto pravidel Soutěže nebude moci být výherci předána v souladu s těmito pravidly Soutěže. Organizátor nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží, bez ohledu na to, zda byly způsobeny lidským faktorem či technickou vadou. Organizátor není povinen poskytovat neúspěšným soutěžícím důvody, proč jejich Soutěžní komentáře nepovažuje za výherní.

 • 9.      Ochrana osobních údajů

Soutěžící bere na vědomí, že zapojením do Soutěže vzniká Organizátorovi právo zpracovávat osobní údaje soutěžících v rozsahu nezbytném pro průběh Soutěže v souladu s těmito pravidly, vyhlášení výherců a předání výhry.

Organizátor v souvislosti se Soutěží zpracovává osobní údaje soutěžících v rozsahu: jméno a příjmení, e-mailová adresa, doručovací adresa, telefonní číslo.

Organizátor zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení Soutěže podle těchto pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry. Právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se Organizátor zavázal v těchto pravidlech). Soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

V případě, že bude Organizátor chtít využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto pravidlech, požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů Organizátorem jakožto správcem osobních údajů a o právech subjektů údajů jsou obsaženy v dokumentu „Ochrana soukromí“ dostupného na webových stránkách https://www.dermacol.cz/stranka/ochrana-soukromi-cz.

 1. Závěrečná ustanovení

Na výhru dle těchto pravidel nevzniká právní nárok. Výhru není možné směnit za finanční hotovost ani požadovat vydání jiné výhry, než je Organizátorem stanovena. Výhra je nepřenosná na jinou osobu.

Organizátor Soutěže je oprávněn v případech, kdy má podezření, že se soutěžící dopustil podvodného jednání za účelem získání výhry v rámci Soutěže, požadovat další ověření pro určení nároku na výhru. Soutěžící je povinen doložit požadovaná data nebo dokumenty do 48 hodin a v požadované formě. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout ve sporných případech, zda soutěžící splnil či nesplnil veškerá pravidla pro účast v Soutěži a vyhrazuje si právo nárok na výhru odepřít. V případě, že Organizátor bude mít důvodné podezření na podvodné jednání soutěžícího za účelem získání výhry v rámci Soutěže, má Organizátor právo takového soutěžícího ze Soutěže vyloučit, a to bez nároku na výhru. 

Registrací (tj. zveřejněním Soutěžního komentáře) vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Organizátor si ve výjimečných a odůvodnitelných případech vyhrazuje právo Soutěž zrušit či ukončit. Organizátor je oprávněn změnit pravidla Soutěže či technické nebo organizační zabezpečení Soutěže a v takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách Organizátora https://www.klubkrasy.cz/. V případě, že soutěžící nebude se změnou pravidel Soutěže souhlasit, bude oprávněn svou účast v Soutěži ukončit bezplatně jednostranným oznámením doručeným Organizátorovi na emailovou adresu veronika.pribylova@dermacol.cz

Tato pravidla Soutěže budou po celou dobu trvání Soutěže uložena v sídle Organizátora a dále zveřejněna na webových stránkách: https://www.klubkrasy.cz/.

Tato Soutěž se řídí českým právem.

V Praze dne 17.10. 2023